สอบถามปัญหาการใช้งานด้านโปรแกรม

นายสหกรณ์ วรวาท (ฮาร์ด)

กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สอบถามปัญหาข้อมูลการออกหนังสือรับรอง

นายสุพรรณสิทธิ์ กล่อมเกลี้ยง (หนึ่ง)

กลุ่มทะเบียนและข้อบังคับ สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์